Studia Podyplomowe Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki
Logo WILSiG
Stronę odwiedzono
razy
Strona główna

INFORMUJEMY, ŻE STUDIA PODYPLOMOWE


ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE SCIEKÓW

NIE ZOSTAŁY URUCHOMIONE W ROKU AK. 2018/2019

 

ZAPRASZAMY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

 

Są to dwusemestralne studia, przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (preferowane Uczelnie Techniczne lub Uniwersytety o kierunku nauk przyrodniczych, biologicznych, chemicznych lub matematyczno-fizycznych).

Uczestnicy studiów podyplomowych nabywają wiedzę i umiejętności rozwiązywania wybranych zagadnień i problemów z obszaru inżynierii środowiska, w szczególności dotyczących ujmowania, oczyszczania oraz dystrybucji wody oraz ścieków.

Program 3 edycji studiów obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnych technologii i urządzeń w oczyszczaniu wody i ścieków, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, unieszkodliwiania osadów ściekowych, gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych oraz zapewnienia i utrzymania jakości wody w wybranych działach gospodarki, z uwzględnieniem podstaw chemii wody i ścieków, hydrologii, hydrauliki i gospodarki wodnej. Zostaną także przedstawione aplikacje komputerowe, wspomagające projektowanie oraz eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych. Ponadto omówione zostaną aspekty formalno-prawne gospodarki wodno-ściekowej.

Zajęcia dydaktyczne w łącznej liczbie 240 godzin odbywać się będą w soboty i niedziele przez 2 semestry: zimowy i letni roku ak. 2019/2020 (w układzie 6 zjazdów 2-dniowych w każdym semestrze).
Zajęcia realizowane będą w formie wykładów akademickich, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć laboratoryjnych. Dodatkowo przewidziano wyjazdy techniczne do obiektów, zajmujących się uzdatnianiem i dystrybucją wody oraz oczyszczaniem ścieków.

Słuchacze, którzy z pozytywnymi wynikami ukończą studia, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Nabór na Studia Podyplomowe prowadzony jest raz w roku. Podsumowanie naboru: wrzesień - październik 2019 r.

Koszt studiów 1950 PLN/semestr.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr inż. Robert Nowak

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem w Koszalinie (094) 3478540 bądź drogą elektroniczną - e-mail: robert.nowak@tu.koszalin.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać "Studia podyplomowe").

Strona internetowa
Studiów Podyplomowych: http://wilsig.tu.koszalin.pl/zwios/

Adres:
Studia Podyplomowe Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2,
75-453 Koszalin