Studia Podyplomowe Technologia Wody, ¦cieków i Odpadów
Katedra Technologii ¦rodowiskowych i Bioanalityki
Logo WILSiG
Stronę odwiedzono

razy

 

INFORMUJEMY, ŻE STUDIA PODYPLOMOWE


TECHNOLOGIA WODY, SCIEKÓW I ODPADÓW

NIE ZOSTAŁY URUCHOMIONE W ROKU AK. 2018/2019

 

ZAPRASZAMY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Są to dwusemestralne studia, przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (preferowane Uczelnie Techniczne lub Uniwersytety o kierunku nauk przyrodniczych, biologicznych, chemicznych lub matematyczno-fizycznych).

Uczestnicy studiów podyplomowych nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych technologii i systemów, służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów, pomocne w rozwiązywaniu wybranych problemów gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej.

Program 6 edycji studiów obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnych technologii i urządzeń w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych oraz w gospodarce odpadami. Ponadto program obejmuje zagadnienia unieszkodliwiania osadów ściekowych, gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych oraz energetycznych aspektów utylizacji odpadów i spalania biomasy. Ujmuje także podstawy chemii i toksykologii środowiska oraz zagadnienia hydrologii, hydrauliki i gospodarki wodnej, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego. Uwzględnia wybrane aspekty budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zostaną również przedstawione aplikacje komputerowe, wspomagające projektowanie oraz eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych. Ponadto omówione zostaną aspekty formalno-prawne gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.

Zajęcia dydaktyczne w łącznej liczbie 240 godzin odbywać się będą w soboty i niedziele przez 2 semestry: zimowy i letni roku ak. 2019/2020 (w układzie 6 zjazdów 2-dniowych w każdym semestrze).
Zajęcia realizowane będą w formie wykładów akademickich, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć laboratoryjnych. Dodatkowo przewidziano wyjazdy techniczne do obiektów, zajmujących się uzdatnianiem i dystrybucją wody oraz oczyszczaniem ścieków.

Słuchacze, którzy z pozytywnymi wynikami ukończą studia, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest raz w roku (wrzesień ÷ październik 2019 r.).

Koszt studiów - 1950 PLN/semestr

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Robert Nowak

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem w Koszalinie (094) 34 78 540 bądź drogą elektroniczną - e-mail: robert.nowak@tu.koszalin.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać "Studia podyplomowe").
Strona internetowa studiów podyplomowych: http://wilsig.tu.koszalin.pl/twsio/

Adres: Studia podyplomowe "Technologia wody, ścieków i odpadów"
Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki
Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin