Strona Główna
Współpraca
Badania
Publikacje
Pracownicy
Aktualności
waste
KATEDRA GOSPODARKI ODPADAMI

Dorobek publikacyjny pracowników Katedry w latach 1990-2013


Monografie:


Szymański K.: Gospodarka i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Skrypt WSI Koszalin, s.117, Koszalin 1994.


Szymański K., Ewertowska Z., Sidełko R.: Gospodarka odpadami komunalnymi w zlewni rzeki. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1996.


Szymański K., Ewertowska Z., Sidełko R.: Gospodarka odpadami komunalnymi w zlewni rzeki. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1996.


Szymański K.: Gospodarka i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, wydanie II, Koszalin 1996.


Szymański K.: Zasady racjonalnej gospodarki odpadami w województwie koszalińskim. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1997.


Zieńko J., Szymański K.: Teoretyczne podstawy ocen oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, s. 230, Koszalin 2004.Rozdziały w monografiach:


Szymański K., Ewertowska Z., Sidełko R.: Gospodarka odpadami komunalnymi w zlewni rzeki. Monografia WILiS Politechniki Koszalińskiej Nr 57. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 1996.


Sidełko R.: Kompostowanie - optymalizacja procesu i prognoza jakości produktu. Monografia WBiIŚ Nr 110. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2005.


Szymański K.: Monitoring składowisk odpadów komunalnych. Gospodarka odpadami komunalnymi - praca zbiorowa po red. K. Szymańskiego, s.181-199, Koszalin 2005.


Janowska B., Szymański K.: Ewolucja składu wód przypowierzchniowych w obrębie składowiska odpadów komunalnych. Gospodarka odpadami komunalnymi - praca zbiorowa pod red. K. Szymańskiego, s. 199-211, Koszalin 2005.


Janowska B., Szymański K.: Chemiczne formy metali w odpadach komunalnych i kompostach. II Kongres Inżynierii Środowiska. Tom I, Vol.32, s.1127-1136, Lublin 2005.


Szymański K. Gospodarka odpadami - stan i perspektywy. Praca zbiorowa pod red. K. Szymańskiego pt. Gospodarka odpadami komunalnymi, tom II. Koszalin 2006.


Szymanski K., Janowska B., Walendzik B., Wrona A.: Związki metaloorganiczne w kompostach. Praca zbiorowa pod red. K. Szymańskiego pt. Gospodarka odpadami komunalnymi, tom II, s. 279-288, Koszalin 2006.


Klaczko H., Szymański K.: Odcieki wysypiskowe jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych. Praca zbiorowa pod red. K. Szymańskiego: Gospodarka odpadami komunalnymi, tom III. s. 337-346. Koszalin 2007.


Sidełko R., Walendzik B.: Ocena stopnia rozkładu materii organicznej w trakcie kompostowania osadów ściekowych z uwzględnieniem indeksów humifikacji. Praca zbiorowa pod red. K. Szymańskiego pt. Gospodarka odpadami komunalnymi, tom III. s. 209-220, Koszalin 2007.


Szymański K., Sidełko R.: Wpływ niektórych parametrów kompostowania osadów ściekowych na jakość kompostu, Monografia pod red. K. Szymańskiego pn. Gospodarka odpadami komunalnymi, tom V, s.147-156, 2009.


Szymański K.: Czy składowiska odpadów stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Prace Instytutu Nafty i Gazu, nr 164, Odpady w XXI wieku, 2, s.203-214. Kraków 2009.


Szymański K.: Związki ołowiu i chromu. w środowisku naturalnym i odpadach. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 11, s.173-182, Koszalin 2009.


Sidełko R.: Techniki kompostowania odpadów. Monografia pod red. K. Szymańskiego: Oczyszczanie miast. Gospodarka odpadami. Tom 1, s.113-128, Szczecin 2009.


Janowska B., Sidełko R.: Ocena wpływu czasu trwania fazy gorącej kompostowania osadów ściekowych na formy miedzi. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.58. III Kongres Inżynierii Środowiska: Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do UE. Tom 1 pod red. J. Ozonka, M. Pawłowskiej, s.55-62, Lublin 2009.


Siebielska I., Sidełko R.: Wpływ czasu trwania fazy gorącej kompostowania na usuwanie WWA. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.58. III Kongres Inżynierii Środowiska: Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do UE. Tom 1 pod red. J.Ozonka, M. Pawłowskiej, s..281-287, Lublin 2009.


Janowska B., Siebielska I., Szymański K., Walendzik B.: Porównanie zawartości wybranych metali ciężkich w osadach fermentowanych. Monografia pod red. K. Szymańskiego: Gospodarka odpadami komunalnymi. Tom 6, s.369-375, Koszalin 2010.


Szymański K., Sidełko R., Janowska B., Jastrzębski P.: Formy występowania związków rtęci w gruntach, odpadach komunalnych oraz osadach ściekowych. Monografia pod red. K. Szymańskiego: Gospodarka odpadami komunalnymi. Tom 6, s.347- 356, Koszalin 2010.


Szymański K.: Nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania biogazu według technologii MT-ENERGIER. Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 12, s.249-262, Koszalin 2010.


Szymański K., Janowska B., Jastrzębski P.: Związki metali ciężkich w ściekach komunalnych oraz osadach ściekowych. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom 13, cz. I, s. 83-100, Koszalin 2011.


Szymański K., Sidełko R.: Produkty spalania odpadów komunalnych oraz zużyte ogniwa jako potencjalne źródło związków metali ciężkich. Monografia pod red. K. Szymańskiego: Gospodarka odpadami komunalnymi. Tom 7, s.289-301, Koszalin 2011.


Janowska B., Siebielska I.: Ocena biodostępności rtęci występującej w próbkach środowiskowych w oparciu o ekstrakcję sekwencyjną. Monografia pod red. K. Szymańskiego: Gospodarka odpadami komunalnymi. Tom 7, s.361-372, Koszalin 2011.


Szymański K., Nowak R.: Transformacje odcieków jako rezultat technicznych zabiegów na składowiskach odpadów komunalnych. Annual Set The Environment Protection Volume 14. ISSN 1506-218X, s.337-350, Koszalin 2012.


Szymański K., Sidełko R: Analiza ilościowa i jakościowa odpadów powstających w fermach drobiu. Monografia Gospodarka odpadami komunalnymi pod red. K. Szymańskiego. Tom 8, s.269-280, Koszalin 2012.


Janowska B., Siebielska I.: Wpływ związków organicznych na całkowitą zawartość rtęci w kompostowanych osadach ściekowych. Monografia Gospodarka odpadami komunalnymi pod red. K. Szymańskiego. Tom 8, s.519-527, Koszalin 2012.Artykuły w czasopismach zagranicznych:


Szymański K, Janowska B., Sidełko R.: Estimation of bioavailability of copper, lead and zinc in municipal solid waste and compost. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY VOL. 17 Nr 3, 646-1660. NR ISSN 0970-7077, pkt.15. IF 0.268, Indie 2005.


Janowska B., Szymański K.: Transformation of selected trace elements during the composting process of sewage sludge and municipal solid waste. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18, No7, s.1110-1117. NR ISSN 1018-4619, pkt. 15. IF 0.66, 2009.


Fijałkowska D., Janowska B., Styszko L.: Influence of short- rotation willow plantation in the vicinity of Koszalin with sewage sludge compost on modifications of content of some metals in the soil. Fresenius Environmental Bulletin, vol.19, No 2a, s.327-329. NR ISSN 1018-4619, pkt. 15. IF 0.66, 2010.


Sidełko R., Janowska B., Walendzik B., Siebielska I.: Two composting running in different process conditions timing relationship. Bioresource Technology, vol. 101,6692-6698, NR ISSN 0960-8524, pkt. 45. IF 4.98, 2010.Artykuły w czasopismach krajowych:


Szymański K.: Zjawiska adsorpcji na pracy faz, ciało stałe - odciek wysypiskowy. Koszalińskie Studia i Materiały, Nr 1/2, s.167-176, 1990.


Ewertowska-Madej Z., Staszewski R., Szymański K.: Popiół jako warstwa ochronna wysypisk. Gospodarka Wodna Nr 9, s.206-208, 1991.


Sidełko R., Szymański K.: Sorpcja metali ciężkich w warunkach kontaktu z bentonitem. Gospodarka Wodna, nr 6, 1993.


Szymański K.: Migracja metali ciężkich w strefie aeracji i saturacji podłoża wysypiska. Gospodarka Wodna, Nr 3, s.53-56, 1994.


Szymański K.: Związki chromu w osadach ściekowych. Dwumiesięcznik Ekologia i Technika, Nr 4 (28), Bydgoszcz 1997.


Sidełko R., Siebielska I.: Migracja węglowodorów aromatycznych w obrębie składowisk odpadów komunalnych. Ekologia i Technika, Nr 5, s.19-31, 2003.


Sidelko R.: Zastosowanie sieci neuronowej do numerycznej aproksymacji wyników badań kompostu. Ekologia i Technika, Nr 6, s.13-17, 2003.


Sidełko R.: Badania modelowe kompostowania odpadów organicznych - podstawa optymali zacji procesu w warunkach rzeczywistych. Ekologia i Technika, Nr 3, s.67-74, 2004.


Sidełko R.: Zmiana form wiązania miedzi, ołowiu i chromu podczas kompostowania odpadów. Ochrona Środowiska Nr 3, s.37-40, 2004.


Janowska B., Szymański K.: Occurence of Mercury in Sewage Sludge from the Middle Pomerania Region. Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. XXXVI No 3, s.155-161, NR ISSN 1730-413X, 2007.


Janowska B., Siebielska I.: Kinetyka zmian stężenia amoniaku w procesie kompostowania osadów ściekowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska. Tom 11, nr 2, 2007, s.177-186. NR ISSN 1505-3695, 2007.


Sidełko R., Szymański K.: Zastosowanie bioreaktora dynamicznego w procesie kompostowania osadów ściekowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska. Tom11, Nr 3, s.331-343, 2008.


Klaczko H., Szymański K.: Metodyczne aspekty badania wpływu składowisk odpadów komunalnych na jakość wód gruntowych. Ekologia i Technika, Nr 6, s.312-318, Bydgoszcz 2008.


Siebielska I: Ocena metod ekstrakcji polichlorowanych bifenyli z kompostu. Przemysł Chemiczny 87(5), s.577-579. IF = 0,414, 2008.


Siebielska I.: Analiza porównawcza metod ekstrakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z osadów ściekowych. Ochrona Środowiska 1, s.51-54. IF=1,633, 2008.


Walendzik B.: Ocena stopnia dojrzałości kompostu wytwarzanego na bazie osadów ściekowych. Przemysł Chemiczny 87(5), 608-609, 2008.


Walendzik B.: Maturity assessment of composted sewage sludges with using humification compounds (Ocena dojrzałości kompostu z osadów ściekowych na podstawie wybranych indeksów dojrzałości). Polish Journal of Environmental Studies, Vol.6, 113-117, 2009.


Siebielska I: Kinetics of Polyaromatic Hydrocarbons Transformation Process during Composting. Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs, vol.6, s.102-106. IF=0,508, 2009.


Siebielska I.: Kinetyka przemian polichlorowanych bifenyli w czasie kompostowania. Annual Set The Environment Protection, tom 11, cz.1, s.473-484. IF=0,162, 2009.


Szymański K.: Związki chromu w osadach ściekowych z przemysłu garbarskiego. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol.58, tom 1,s.321-329, Lublin 2009.


Sidełko R., Szymański K.: Wpływ czasu przetrzymania wsadu w bioreaktorze na stabilizację kompostu. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom11, s.393-402, 2009.


Szymański K.: Wpływ ścieków pralniczych na skład osadów ściekowych. Przegląd komunalny 12/2010. Wydawnictwo Komunalne ABRYS, s.69-73, Poznań 2010.


Siebielska I.: Concentration changes of polycyclic aromatic hydrocarbons in the process of anaerobic digestion. Polish Journal of Environmental Studies. Series of Monographs, vol. 2, s.204-209, IF=0,508, 2010.


Janowska B., Sidełko R., Szymański K.: Influence of the Duration of Warm Phase in Sewage Sludge Composting on Lead Forms. Polish Journal of Environmental Studies. Częstochowa University of Technology, Vol. 2, s.57-61. NR ISSN 1230-1485 pkt.15, IF=0,508, 2010.


Szymański K., Janowska B., Jastrzębski P.: Związki metali ciężkich w ściekach komunalnych oraz osadach ściekowych. Rocznik Ochrona Środowiska, tom 13, cz. I. s. 83-99. NR ISSN 1506-218X, pkt.15 (Annual Set The Environment Protection), IF=0,162, Koszalin 2011.


Siebielska I., Janowska B.: Porównanie zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach kompostów. Annual Set The Environment Protection, tom 13, cz.I. s.815-830. IF=0,162, 2011.


Sidełko R., Seweryn K., Walendzik B.: Optymalizacja procesu kompostowania w warunkach rzeczywistych. Rocznik Ochrona Środowiska. Tom13, s.681-692, Koszalin 2011.


Sidełko R., Szymański K., Seweryn K.: Kompostowanie frakcji organicznej odpadów komunalnych. Przegląd Komunalny, nr 1, s.46 -48, 2012.


Burzyńska O., Siebielska I.: Źródła oraz metody badań związków arsenu w próbkach środowiskowych. Annual Set The Environment Protection, t.14, IF=0,162, 2012.


Sidełko R., Seweryn K.: Ocena potencjału energetycznego frakcji organicznej odpadów komunalnych poddanej procesowi fermentacji metanowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Nr 1, s.36-38, 2013.Zeszyty naukowe:


Szymański K.: Wpływ odcieków wysypiskowych na wody podziemne. Zeszyty Naukowe AGH, Nr 1367, z.31, s.171-184, 1991.


Sidełko R., Szymański K.: Sorpcja metali ciężkich na złożach piaskowo-bentonitowych. Zeszyty Naukowe WBiIŚ, Nr 9, WSI Koszalin, 1995.


Szymański K., Ewertowska Z.: Wpływ wysypiska odpadów grabarskich na środowisko. Zeszyty Naukowe WSI Koszalin, Nr 9, 1995.


Sidełko R., Szymański K.: Badania odpadów komunalnych w dorzeczu Parsęty. Zeszyty Naukowe WBiIŚ Nr 10. Politechnika Koszalińska, 1996.


Szymański K.: Gospodarka odpadami komunalnymi w dorzeczu Parsęty. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1998.


Szymański K., Siebielska I.: Morfologia odpadów a skład odcieku wysypiskowego. Zeszyt Naukowy nr 13 WBiIŚ Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.


Szymański K.: Zagospodarowanie osadów ściekowych z przemysłu garbarskiego. Konferencja nt. Osady Ściekowe w Praktyce, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.


Sidełko R., Szymański K., Janowska B., Siebielska I.: Monitoring składowisk. Zeszyty Naukowe WBiIŚ Politechniki Koszalińskiej nr 23, s.75-136. Koszalin 2007.


Sidełko R., Seweryn K., Szymański K.: Zastosowanie algorytmu neuronowego do analizy wyników badań procesu kompostowania. Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych pod red. Z. Sadeckiej, tom 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Zielonogórskiej, s.205-216, Zielona Góra 2010.


Sidełko R., Szymański K., Walendzik B.: Zastosowanie kompostowania do przetwarzania frakcji organicznej odpadów komunalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, ZN 142, Seria IŚ, nr 22, s. 54-62, 2011.Referaty:


Szymański K., Ewertowska-Madej Z.: Oddziaływanie wysokociśnieniowego strumienia wody na odpady komunalne. Materiały Konf. PZITB Bielsko-Biała, s.87-95, 1991.


Szymański K.: Mechanizm sorpcji metali ciężkich w środowisku wodno-gruntowym. Materiały Konferencji N-T, Kołobrzeg 1992.


Szymański K., Ewertowska-Madej Z., Sidełko R.: Charakterystyka odpadów komunalnych z terenu miasta Kołobrzeg. II Konf. n-t: Gospodarka odpadami komunalnymi, Koszalin-Kołobrzeg 1994.


Szymański K., Filipow-Ciskowska E.: Podstawy teoretyczne metod oceny jakości wód podziemnych na terenach składowania odpadów. II Konf. n-t: Gospodarka odpadami komunalnymi, Koszalin-Kołobrzeg 1994.


Szymański K.: Składowanie odpadów na wysypiskach. Międzynarodowa Konferencja n-t: Gospodarka odpadami, Ustronie Morskie 1994.


Szymański K.: Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji kompostów wykorzystywanych w rolnictwie. V Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin 1994.


Siebielska I., Szymański K.: Testy toksyczności w ochronie wód. Pierwsza Krajowa Konferencja n-t: Woda-Człowiek-Środowisko, Poznań 1997.


Szymański K.: Monitoring środowiska w strefie oddziaływania wysypiska. Konferencja naukowo-techniczna, Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk 1997.


Szymański K.: Gospodarka odpadami w dorzeczu Parsęty. Seminarium międzynarodowe, Darłowo 1997.


Szymański K.: Wpływ odcieków wysypiskowych na zanieczyszczenie wód podziemnych. Materiały II ogólnopolskiej konferencji naukowej Woda-Człowiek-Środowisko, Zielona Góra 1997.


Szymański K.: Związki chromu w osadach ściekowych. Materiały Seminarium Naukowo-Szkoleniowego nt. Odpady w Przemyśle Chemicznym i Rolno-Spożywczym. Pieczyska 1997.


Szymański K.: Wpływ wysypisk odpadów komunalnych na skład odcieków i wód podziemnych. Ogólnopolskie Sympozjum p.t. Wyznaczanie stref oddziaływania składowisk odpadów na podstawie monitoringu. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków 1997.


Szymański K., Janowska B.: Implikacje wynikające ze składowania odpadów na wysypiskach komunalnych. Materiały konf. Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń 1998.


Szymański K., Siebielska I.: Wybrane organiczne związki chemiczne w odcieku wysypiskowym. Materiały konferencyjne Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń 1998.


Szymański K.: Zasady racjonalnej gospodarki odpadami w województwie koszalińskim. Praca zbiorowa pt. Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych. UAM w Poznaniu, s.194-226, 1998.


Szymański K.: Wpływ składowisk odpadów komunalnych na wody podziemne. III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, s. 425-443, Poznań 1999.


Janowska B., Szymański K.: Wpływ składu morfologicznego odpadów na jakość odcieku wysypiskowego. VI konferencja naukowo-techniczna nt. Gospodarka odpadami komunalnymi, s.153-166, Kołobrzeg-Koszalin 1999.


Szymański K. Skład odpadów powstających w dorzeczu Parsęty. VI konferencja n-t: "Gospodarka odpadami komunalnymi. Mat. pokonferencyjne, s.18-43, Koszalin-Kołobrzeg 1999.


Szymański K.: Możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków. X konferencja naukowo-techniczna nt. Osady Ściekowe, Przepisy, Rozporządzenia. s.185-199, Częstochowa-Ustroń 1999.


Szymański K.: Programowanie gospodarki odpadami w dorzeczu Parsęty. VI Polski Kongres Oczyszczania Miast, s.137-149, Szczecin 1999.


Szymański K., Ewertowska Z.: Koszty badań osadów ściekowych. II Deutsch-Polnische Wissenschaftliche Tagung Kosten in der Abwasserbehandlung, s.32-40, Kołobrzeg 2000.


Szymański K., Siebielska I.: Zanieczyszczenia wód podziemnych w obrębie składowisk odpadów. Polsko-duńska konferencja n-t: Woda-Człowiek-Środowisko, s.281-291, Kołobrzeg-Kopenhaga 2000.


Szymański K.: Stan gospodarki odpadami komunalnymi w województwie zachodniopomorskim na przykładzie miast i gmin dorzecza Parsęty. Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych, s.49-68, Szczecin 2000.


Szymański K., Janowska B.: Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych. III Ogólnopolska konferencja n-t: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle chemicznym, s.85-198, Toruń 2000.


Szymański K.: Nowoczesne metody analityczne w ocenie jakości wód, ścieków i odpadów. Materiały międzynarodowej konferencji: Problemy zarządzania, realizacji i eksploatacji dużych stacji uzdatniania wody. Bolonia 2000.


Szymański K., Janowska B., Sidełko R.: Zastosowanie analizy specjacyjnej do oceny jakości odpadów komunalnych i kompostów. Materiały VII konferencji n-t: Gospodarka odpadami komunalnymi, s.223-247, Kołobrzeg 2001.


Szymański K., Janowska B.: Analiza specjacyjna osadów ściekowych jako kryterium oceny ich jakości. Materiały konferencyjne Politechniki Częstochowskiej nt. Osady ściekowe, Ustroń-Częstochowa 2001.


Janowska B., Szymański K.: Specjacja wybranych metali ciężkich w części organicznej odpadów komunalnych. Materiały VIII konferencji n-t: Gospodarka odpadami komunalnymi, s.133-148, Koszalin-Kołobrzeg 2002.


Heese T., Szymański K., Janowska B.: Agromelioracja gleby kompostem wyprodukowanym na bazie odpadów komunalnych. Materiały VIII Konferencji n-t: Gospodarka odpadami komunalnymi, s.49-158, Koszalin-Kołobrzeg, 2002.


Szymański K., Janowska B.: Analityczne aspekty badania osadów ściekowych. Woda -Ścieki-Odpady, V Konferencja n-t: Oczyszczanie ścieków - nowe trendy, s.185-199, Zielona Góra 2002.


Szymański K., Janowska B; Specjacja metali ciężkich w kompostach i osadach ściekowych. I Ogólnopolska Konferencja n-t: Procesy proekologiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w służbie ochrony środowiska, Toruń 2002.


Szymański K.: Próba oceny składu kompostu przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych. VI Ogólnopolska Konferencja n-t: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, s.241-258, Toruń 2003.


Sidełko R., Szymański K.: Ocena dojrzałości kompostu na podstawie wybranych wskaźników. Materiały X konferencji n-t: Gospodarka odpadami komunalnymi, s.17-30, Gdańsk-Helsinki 2004.


Janowska B.,Szymański K.: Ekstrakcja sekwencyjna - nowe możliwości w badaniach odpadów. Materiały X konferencji n-t: Gospodarka odpadami komunalnymi, s.123-136, Gdańsk-Helsinki 2004.


Szymański K., Styszko L., Sidełko R.: Możliwości wykorzystania osadów ściekowych z przemysłu ziemniaczanego do produkcji kompostów. Materiały XIV konferencji n-t: Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej, s.85-96, Częstochowa-Ustroń 2004.


Szymański K., Janowska B.: Tendencje w analityce odpadów komunalnych i kompostów. VII Polski Kongres Oczyszczania Miast, s.135-146, Szczecin 2004.


Ciara J., Szymański K.: Usuwanie awaryjnych rozlewów olejowych - unieszkodliwianie odpadów poakcyjnych. Materiały I ogólnopolskiej konf. pt. Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska. Koszalin-Mielno-Łazy 2004.


Szymański K., Janowska B.: Metodyczne aspekty analizy metali ciężkich w opadach komunalnych i kompostach. XIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne nt. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków, s.61, Poznań 2004.


Szymański K., Janowska b.: The Estimate of Bioavailability of Copper, Lead and Zinc in Municipal Solid Waste and Compost. International Symposium Analytical Forum 2004, s.79, Warszawa 2004.


Szymański K., Styszko L., Sidełko ER.: Możliwości wykorzystania osadów ściekowych z przemysłu ziemniaczanego do produkcji kompostów. XIV Konferencja n-t: Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej. s. 85-96, Częstochowa-Ustroń 2004.


Szymański K., Janowska B.: Tendencje w analityce odpadów komunalnych i kompostów. VII Polski Kongres Oczyszczania Miast, s.135-146, Szczecin 2004.


Szymański K., Walendzik B.: Charakterystyka odpadów komunalnych w regionie przymorskim. VII Ogólnopolska Konferencja n-t: Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce, s.265-280, Toruń 2005.


Szymański K.: Monitoring składowiska odpadów komunalnych. Konferencja MWiK-Bałtyk-Środowisko pn. Wyzwania firm wodociągowych wobec obowiązujących uwarunkowań prawno-ekonomicznych. Kołobrzeg 2006.


Szymański K., Sidełko R., Janowska B., Siebielska I.: Monitoring składowisk odpadów. VIII Ogólnopolska Konferencja nt.: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, s.75-136, Koszalin-Darłówko 2007.


Szymański K.: Pozytywne i negatywne zjawiska wynikające z gromadzenia odpadów na składowiskach. VIII Ogólnopolska Konferencja n-t: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce, s.219-232, Toruń 2007.


Janowska B., Szymański K.: Transformacja wybranych pierwiastków śladowych w trakcie kompostowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych. Mielno 2008.


Szymański K., Janowska B.: Implikacje wynikające z procesu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i osadów ściekowych. VII Regionalna Konferencja Wodociągowa: Gospodarka osadowa, problem czy źródło biznesu? s.25-43, Białowieża 2009.


Sidełko R., Szymański K.: 4th International Conference on Advances in sustainable sewage sludge Management, Technical University of Czestochowa, s. 94, Szczyrk 2012.


Szymański K., Siebielska I., Janowska B.: Separatory koalescsncyjne do usuwania związków ropopochodnych z wód opadowych i roztopowych. Materiały budowlane Nr 11/2013.


 


e-mail: kgo@wilsig.tu.koszalin.pl   Design by Szablony.Maniak.Pl.